Who are the MAS appointed representatives for Endowus Singapore Pte. Ltd.?

The following are the names and representative IDs of our appointed representatives for certain activities under the Financial Advisers Act:

 • CHIAM Sheng Shi (Zhan Shengxu): CSS300511912
 • CHUA Ee Chien: CEC300584428
 • DING Lean Sing (Chen Liansheng): DSX200238887
 • HO Zheng Hong Danny: HZH300135276
 • HONG Kyungju: KH-300583058
 • LEE Jun Yao, Brandon: LJY300211117
 • LIU Yulin: LY-300570889
 • LYE Junxu: LJ-300112706
 • RHEE Samuel Gene: SGR100040997
 • SO Sin Ting: SST100085524
 • TAN Yuhan: TY-300094602
 • VAN Gregory: VGX30007824
 • ONG Hui Ming, Maria Nicolette: OHM300328182
 • HU Yu Ling: HYL300517742
 • CHOONG Sze Wenn: CSW300013324
 • SOO Jian Guan: SJG300643590
 • LIU Fangzhou: LFX300138630 
 • Zachary YOUNG Chuen: ZYC300647670
 • WONG Kalani Sien Loong Sean: WKS300073318
 • WONG Yi Chun: WYC300652730
 • GOH Jean Peng: GJP300659695
 • HLAING Yin Min Khin Axthelm: HYM300664186
 • YEOW Jie Shun (YAO Jie Shun): YJS300584805
 • KWAN Yuanlong, Ian: KYI300664404
 • LEE Wan Ling, Jamie: LWL300668191
 • TING Shi En, Nicholas: TSE300668180

The following are the names and representative IDs of our appointed representatives for certain activities under the Securities and Futures Act:

 • DING Lean Sing (Chen Liansheng): DSX200238887
 • HONG Kyungju: KH-300583058
 • LEE Jun Yao, Brandon: LJY300211117
 • LIU Yulin: LY-300570889
 • SO Sin Ting: SST100085524
 • TAN Yuhan: TY-300094602
 • HU Yu Ling: HYL300517742
 • CHOONG Sze Wenn: CSW300013324
 • ONG Hui Ming, Maria Nicolette: OHM300328182
 • LIU Fangzhou: LFX300138630 
 • YEOW Jie Shun (YAO Jie Shun): YJS300584805
 • HO Zheng Hong Danny: HZH300135276

Articles in this section

See more